Tildelingsbrev 2021

Svalbards miljøvernfond har mottatt endelig tildelingsbrev for 2021 fra Klima- og miljødepartementet (KLD).

 

Ved behandling og tildeling av fondets midler, for 2021 gjelder følgende prioriteringer:

 

• Bidra til at reiselivet på Svalbard er mest mulig bærekraftig og i tråd med miljømålene for Svalbard, og kanaliseres til områdene rundt de større lokalsamfunnene i Isfjordområdet.
• Sikrer kunnskap om den samlede belastningen av menneskelig aktivitet på sårbare natur- og kulturminneverdier, særlig isavhengige arter.
• Sikrer kunnskap om klimaendringenes virkning for naturmiljøet og kulturminner.
• Fremmer tiltak for å ivareta kulturminner, med særlig vekt på prosjekter som sikrer kulturminner som er utsatt for effektene av klimaendringer.
• Fremmer engasjement og konkret miljørelatert handling gjennom å øke kunnskapen om Svalbards natur- og kulturmiljø blant fastboende og tilreisende, for eksempel gjennom innovativ bruk av ulike formidlingsformer.
• Bidrar til lavutslippsløsninger og reduksjoner i klimagassutslipp som følge av virksomhet på Svalbard.
• Bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling.