Store tildelinger til kulturminner, resirkulering og søppelrydding

 

9,5 millioner til miljøprosjekter på Svalbard

 

 

Svalbards miljøvernfond har som formål å beskytte og bevare Svalbards kulturminner og villmarksnatur, både gjennom økt kunnskap og konkrete tiltak. Hvert år kommer Klima- og miljødepartementet (KLD) med en liste over prioriteringskriterier, og disse er med på å legge føringer for hvilke prosjekter som får støtte.

Ved høstens tildeling er det gitt midler til kulturminner, søppelrydding, miljøtiltak i Longyearbyen og forvaltningsretta forskning.

 

Sikring av kulturminner i Longyearbyen og Ny-Ålesund er høyt prioritert
Prosjekter som skal ivareta kulturminner har i alle år vært høyt prioritert, og blir det også ved denne tildelingen. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS får støtte til å fullføre arbeidet med bruksendring av Taubanesentralen og videre sikring av taubanebukker.

Kulturminnene i Ny-Ålesund er også viktige å ta vare på, og det bevilges midler både til istandsettelse av det gamle renseverket og til sikring av Amundsenmasta.

 

Støtte til gjenbruk og søppelrydding
Longyearbyen lokalstyre får støtte til en prosjektstilling som skal jobbe med opprydding og forebyggende arbeid i Longyearbyen. I tillegg får de midler både til ny gjenbruksstasjon.

Aktiv i friluft har i mange år drevet søppelrydding i Isfjorden. Den gode nyheten sist sommer var at dette har hatt god effekt, og strendene her er nå i stor grad friskmeldt for en stund. Andre deler av Svalbard har imidlertid store mengder marint avfall fortsatt, og Aktiv i friluft får midler til å starte rydding av Forlandet.

 

Svalbards miljøvernfond gir også støtte til LPO arkitekter sitt prosjekt «Rett Plass Rett Form» som skal se på muligheten for større grad av gjenbruk av bygningsmaterialer.

 

Mange interessante forskningsprosjekter
Prosjekter som sikrer kunnskap om den samlede belastningen av menneskelig aktivitet på sårbare natur- og kulturminneverdier, og særlig når det gjelder isavhengige arter, er prioritert i 2019. Wageningen Marine Research får støtte til i alt tre forskningsprosjekter, to som skal se på fremmede arter og ett som ser på næringsvalg hos sjøfugler som følge av klimaendringer.

 

SALT Lofoten får midler til å forske videre på hvor plastsøppel på Svalbard kommer fra.

Det gis også støtte til et samfunnsfaglig forskningsprosjekt som skal se på hva naturopplevelser og klimaendringer betyr for folks syn på natur.

 

Miljøinformasjon
Tiltak som bidrar til å utvikle nye formidlingsformer og spre miljøinformasjon er også prioritert fra KLD. Fondet har valgt å støtte Ungt Entreprenørskap, «Hva skal vi gjøre etter kullet», som ønsker å få fram ungdommens ideer for en miljøvennlig utvikling av Longyearbyen.

 

ENØK-tiltak
Longyearbyen lokalstyre får støtte til solcellepaneler på den planlagte miljøstasjonen. AVINOR får støtte til miljøvennlige energikilder i nytt sandlager på flyplassen.

Fondet mottok flere ENØK-søknader både fra bedrifter og private. For ENØK-tiltak med kjent teknologi, gir fondet støtte på inntil 15 % av eksterne kostnader. Mange hadde søkt om finansiering ut over 15 %. Der søkerne hadde opplyst at tiltaket ikke kunne gjennomføres med mindre enn omsøkt beløp, ble det derfor gitt avslag.

 

Neste tildelingsrunde – nye muligheter!
Neste tildelingsrunde blir våren 2020. Svalbards miljøvernfond minner om at alle som søker om støtte, må oppfylle kravene som er satt til innhold i søknaden. Nødvendige tillatelser skal foreligge før det søkes om støtte. Det er også viktig at det kan vises til en klar miljøgevinst i tråd med føringene for fondet.

 

Potensielle søkere oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet for drøftinger rundt prosjektideer og eventuell veiledning i søknadsprosessen før neste søknadsfrist 1. februar 2020.

 

Tilsagnsbrev
Alle søkere får tilsendt brev med vedtak og eventuelle vilkår. For fullstendig oversikt over høstens tildeling vises det til vedlagte liste. Vi tar forbehold om feil i oppsummeringen på nåværende tidspunkt.

 

Mer informasjon:

  • Heidi Eriksen (rådgiver, sekretariat) tlf. 79 02 43 51
  • Morten Ruud (styreleder) tlf. 979 53 315