Over 9 millioner til miljøprosjekter på Svalbard

 

Styret i Svalbards miljøvernfond gir i vår store summer til skilting i Longyearbyen og videre drift av Aktiv i friluft.

 

 

Svalbards miljøvernfond har som formål å beskytte og bevare Svalbards kulturminner og villmarksnatur, både gjennom økt kunnskap og konkrete tiltak. Ved vårens tildeling er det gitt midler til ulike tiltak og prosjekter innen kulturminner, forskning på reiseliv, energiøkonomisering, søppelrydding, friluftsliv, og forvaltningsretta forskning. Styret ønsker at fondets midler skal gå til prosjekter som gir konkrete resultater, og som på kort og lang sikt vil være med på å ivareta villmarksnaturen og kulturminnene på Svalbard.

 

Mye støtte til lokale tiltak

Aktiv i friluft er et tiltak med mange positive ringvirkninger, og de får midler til drift i to nye år. Et annet friluftslivstiltak som får støtte, er vindskjul for fugleobservasjoner ved laguna som skal settes opp av Longyearbyen Feltbiologiske Forening.

 

Visit Svalbard, Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen samarbeider om en helhetlig skilting i Longyearbyen. Arbeidet med informasjonsskiltene har tidligere fått midler fra fondet, og får nå ytterligere midler for å få skiltene fysisk på plass i byen. Visit Svalbard får også midler til sitt samarbeidsprosjekt med AECO og NINA om effekten av turisme og ferdsel.

 

Andre tiltak som kommer Longyearbyen til gode, er de mange ENØK-tiltakene. Longyearbyen lokalstyre får midler til termografering og trykktesting for å måle varmetap i boliger, Svalbard bygg får støtte til solfangere, mens UNIS får støtte til sitt prosjekt Avanserte solstrømløsninger. I tillegg får Basecamp Explorer Spitsbergen AS midler til å utrede ny energiløsning for Nordenskioldhytta i Billefjorden.

 

Marint søppel og opprydding i Longyearbyen

Det har i mange år blitt gjort en stor innsats i å rydde opp både lokalt i Longyearbyen, og langs strendene på Svalbard. Dette arbeidet støttes også i vår, og Polarflokken barnehage får midler til videreføring av sine søppeltokt, et godt og holdningsskapende tiltak. Longyearbyen lokalstyre får støtte til å fortsette sin rydding i byen, mens Salt Lofoten As får midler til å fortsette sin kartlegging av kildene til arktisk strandsøppel.

 

Ivaretakelse av kulturminner

Ivaretakelse av kulturminner er et viktig område for Svalbards miljøvernfond. Svalbard Museum får midler til ferdigstillelse av museet på Bjørnøya samt et prosjekt som skal dokumentere historiske kilder om russernes fangst på Svalbard. Det gis midler til vurdering av skredfare og geoteknikk i Gruve 2B og til tilstandsvurdering av Longyearbyens eldste bygning, Gamle Hovedlager. Støtte får også NTNU som ønsker å gjennomføre marinarkeologiske undersøkelser av skipsvrak i Smeerenburgfjorden, og Norges arktiske universitetsmuseum som vil sikre gamle bilder fra Svalbard.

 

Forvaltningsrelevant forskning

Styret har valgt å prioritere prosjekter som vil ha en klar forvaltningsmessig relevans for Svalbard. Polarinstituttet får støtte til i alt fire prosjekter. Dette gjelder prosjekter om lydforstyrrelser av hval, høsttelling av Svalbardrype, kartlegging av ismåkebestanden på Svalbard som del av et større prosjekt i Arktis, og et prosjekt om mikroplast fra sjø til land.

Både Akvaplan-NIVA og NINA får midler til røyeprosjekter, mens Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences får midler til sitt prosjekt der de skal studere økt algevekst på grunn av klimaendring. UNIS får støtte til sitt prosjekt om stranderosjon og til utvikling av en artsapp for Svalbards flora.

 

Avventer støtte til guideopplæring

Styret for Svalbards miljøvernfond har tidligere etterlyst mer forskning på effekter av turisme og ferdsel, og de har også ved flere anledninger etterlyst søknader som går på sertifisering og kompetanseheving av guider. I denne søknadsrunden har fondet fått flere søknader som går på opplæring av guider. Dette er konkrete opplæringstiltak, men siden det pr i dag ikke er avklart noe rundt en sertifiseringsordning, har man naturlig nok ikke kjennskap til om dette vil komme inn i en eventuelt obligatorisk guideopplæring.

Styret ser positivt på disse søknadene, men ønsker at penger fra fondet skal brukes riktig, og på tiltak som er varige. Inntil man har kommet noe lenger med hvordan en eventuell sertifisering skal være, venter styret med å bruke store midler på dette.

 

Neste tildelingsrunde – nye muligheter!

Neste tildelingsrunde blir høsten 2019. Svalbards miljøvernfond minner om at alle som søker om støtte må oppfylle kravene som er satt til innhold i søknaden. Nødvendige tillatelser skal foreligge før det søkes om støtte. Det er også viktig at det kan vises til en klar miljøgevinst i tråd med føringene for fondet.

Potensielle søkere oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet for drøftinger rundt prosjektideer og eventuell veiledning i søknadsprosessen før neste søknadsfrist 15. september 2019.

 

Tilsagnsbrev

Alle søkere får tilsendt brev med vedtak og eventuelle vilkår. For fullstendig oversikt over vårens tildeling vises det til vedlagte liste. Vi tar forbehold om feil i oppsummeringen på nåværende tidspunkt.

Mer informasjon:

  • Heidi Eriksen (rådgiver, sekretariat) tlf. 79 02 43 51
  • Morten Ruud (styreleder) tlf. 979 53 315