Nesten 6 millioner til miljøprosjekter på Svalbard

Styret er glade for å komme i gang med nye tildelinger etter lite aktivitet i Svalbards miljøvernfond de siste to årene. Det er for søknadsrunden våren 2022 mottatt 54 søknader med en samlet søknadssum på ca. 20 millioner kroner.  Av disse har 23 søknader med en samlet tilsagnssum på kr. 5 956 050 fått innvilget støtte fra Svalbards miljøvernfond.

 

Svalbards miljøvernfonds formål er å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur og de unike kulturminnene blir tatt vare på som grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskaping. Tilreisende til Svalbard betaler en miljøavgift og inntektene fra avgiften tilfaller Svalbards miljøvernfond. Fondet får også inntekter fra avgift for jakt- og fiskekort, gebyrer og tvangsmulkt etter svalbardmiljøloven.

Fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet gjennom vern og sikring av naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, og til prosjekter med opplærings- og informasjonsformål.

 

Nytt styre

Fondets styre utnevnes av Klima- og miljødepartementet (KLD) for fire år av gangen med mulighet for å gjenoppnevnes en gang. I løpet av de to siste årene har arbeidsperioden for samtlige styremedlemmer utløpt, og KLD har oppnevnt nye styremedlemmer for fondet. Det nye styret består av Pål Prestrud (leder) Hilde Henningsen (nestleder), Berit Lein, Steinar Rorgemoen, Trond Espen Haug og Andrine Kylling. Det nye styret har bred kompetanse og lang erfaring fra Svalbard, miljøforvaltningen, forskning og reiseliv.

 

Årets prioriteringer

Fondet mottar hvert år nærmere prioriteringer fra KLD som er førende for hva fondet kan støtte.  Ved behandling av søknader og tildeling av fondets midler skal Svalbards miljøvernfond i 2022 prioritere prosjekter som:

 

– bidrar til at reiselivet på Svalbard er i tråd med miljømålene for Svalbard og kanaliseres til områdene rundt de større lokalsamfunnene i Isfjorden-området

– øker kunnskapen om klimaendringenes virkning og/eller den samlede belastningen av menneskelig aktivitet på naturmiljøet og kulturminner

– fremmer tiltak for å ivareta kulturminner

– bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling

– fremmer sirkulær økonomi

 

Vårens tildeling

I tråd med årets prioriteringer har Svalbard miljøvernfond i denne tildeling gitt støtte til prosjekter som bidrar til kompetanseheving og styrking av guidenæringen. AECO har fått støtte til kunnskapsbase for guider og Visit Svalbard har fått støtte til produksjon av filmer som dokumenterer gruvehistorien. Svalbard guide association har fått midler til et prosjekt som skal bidra til bedre og mer presis dialog mellom guidenæringen, bedriftene og de offentlige instansene f.eks. miljøforvaltningen.

Svalbard Museum har fått støtte til å starte arbeidet med revisjon av utstillingene. Sammen bidrar disse tiltakene til at det lokale reiselivet får utvidede rammer og muligheter til god formidling av Svalbards natur- og kulturverdier i tråd med miljømålene for Svalbard.

 

Både AECO og SALT Lofoten har fått støtte til å videreføre og utvikle tiltak som øker kompetansen og kunnskap om tiltak som bidrar til forebygging og reduksjon av forurensing, avfall og marin forsøpling.

Svalbards miljøvernfond mottar mange søknader som «øker kunnskapen om klimaendringenes virkning og/eller den samlede belastningen av menneskelig aktivitet på naturmiljøet og kulturminner». I denne kategorien finner man flere forskningssøknader, men også andre prosjekter. Ved denne tildelingsrunden er det bevilget penger til å oversette boken «Verda mi smeltar» av Line Nagell Ylvisåker til engelsk. Det er videre bevilget støtte til forskning på genetisk utveksling hos reinsdyr, forstyrrelser på tundraen, surgende isbreer, røye og mikroplast. Svalbards miljøvernfond har ved behandling av forskningssøknader lagt vekt på at forskningen skal resultere i forvaltningsrelevant kunnskap.


Ved denne tildelingen får UNIS støtte til prosjektet DynaRisk som skal utvikle et verktøy for å gi kunnskap om forventede kystendringer ved kulturminner på Svalbard. Store Norske får støtte til reparasjon av stålkonstruksjon på Taubanesentralen i Longyearbyen og det gis støtte til innsetting av varevinduer på fredet fritidsbolig på Hiorthamn.

 

I årets søknadsrunde finnes prosjekter som både bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling og som fremmer sirkulær økonomi. Her er det ved vårens tildeling gitt støtte til et prosjekt som skal se på løsninger for opprydding i PFAS forurensing og flere prosjekter om gjenbruk og sirkulærøkonomi. Longyearbyen lokalstyre har fått midler til et prosjekt som omhandler gjenbruk og utvikling av Bruktikken og det er gitt ytterligere midler til Svalbard resykkeleringsworkshop. Dette er gode eksempler på hvordan ulike tiltak supplerer og utfyller hverandre innenfor samme område.


Flere av forskningsprosjektene har relevans for lokalbefolkningen, blant annet forskning på høstbare arter som røye og rein, samt kartlegging av stranderosjon.

Aktiv i friluft er et prosjekt i regi av Svalbard Turn som også har positive miljøeffekter, og de får støtte til videre aktivitet.

 

Neste tildelingsrunde – nye muligheter!
Styret legger til grunn at flere tilreisende til Svalbard vil medføre økte inntekter til Svalbards miljøvernfond gjennom sommeren og legger opp til at neste tildelingsrunde blir høsten 2022. Svalbards miljøvernfond minner om at alle som søker må oppfylle kravene som er satt til innhold i søknaden og samtidig begrunne konkret og praktisk på hvilken måte tiltaket faller inn under formålet.

Nødvendige tillatelser skal foreligge før det søkes om støtte. Det er også viktig at det kan vises til en klar miljøgevinst i tråd med føringene for fondet.

 

Styret ønsker å invitere til aktiv dialog med mulige søkere. Vi er åpne for innspill og refleksjoner som kan konkretisere på hvilke måter fondet kan bidra til å realisere tiltak som på kort og lang sikt kan benyttes til å supplere pågående prosjekter og skape synergier som bidrar til å ivareta de høye miljømålene som er satt for Svalbard.

 

Aktuelle søkere oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet for drøftinger rundt prosjektideer og eventuell veiledning i søknadsprosessen før neste søknadsfrist 15. september 2022.

 

Tilsagnsbrev
Alle søkere får tilsendt brev med vedtak og eventuelle vilkår. For fullstendig oversikt over vårens tildeling vises det til vedlagte liste. Vi tar forbehold om feil i oppsummeringen på nåværende tidspunkt.

Mer informasjon:

  • Hanne Eriksen (rådgiver, sekretariat) tlf. 79 02 43 51
  • Pål Prestrud (styreleder) tlf. 970 71 509