Kunngjøring av tilskuddsmidler våren 2024

Svalbards miljøvernfond tildeler inntil 10 millioner kroner våren 2024.

 

Formål

Svalbards miljøvernfonds formål er å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur og de unike kulturminnene blir tatt vare på som grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskapning. Tilreisende til Svalbard betaler en miljøavgift og inntektene fra avgiften tilfaller Svalbards miljøvernfond. Fondet får også sine inntekter fra avgift for jakt- og fiskekort, gebyrer og tvangsmulkt etter Svalbardmiljøloven.

 

Hva kan fondsmidlene brukes til?

Fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet gjennom vern og sikring av naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, og til prosjekter med opplærings- og informasjonsformål, jf. § 2 i vedtektene for fondet og forskrift om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond.

 

Prioriteringer fra Klima- og miljødepartementet for 2024

Ved behandling av søknader og tildeling av fondets midler skal Svalbards miljøvernfond
prioritere prosjekter som innenfor rammen av svalbardmiljøloven § 98:

• bidrar til at reiselivet på Svalbard er i tråd med miljømålene for Svalbard og
kanaliseres til områdene rundt de større lokalsamfunnene i Isfjorden-området

• øker kunnskapen om miljøpåvirkningen på naturmiljøet og kulturminner som følge av
klimaendringer og menneskelig aktivitet på Svalbard

• tar vare på kulturminner

• bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling
• bidrar til sirkulær økonomi

 

Fondets retningslinjer for tildeling

Fondets retningslinjer for tildeling av midler finner du her: Retningslinjer for tildeling.

Det forventes at søkere bidrar med egenfinansiering av prosjektet med minimum 30 %. Fullfinansiering vil bare bli gitt når særlige grunner taler for det.

 

Hvem kan søke?

Privatpersoner, bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter kan søke om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond. Søkere oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet ved behov for veiledning i søknadsprosessen.

 

Søknad

Søknad skal leveres gjennom elektronisk søknadssenter. Søkere må opprette en profil i søknadssenteret for å få tilgang til søknadsskjema. Det er viktig at alle nødvendige tillatelser og vedlegg sendes inn samtidig med søknaden. Mer informasjon om søknadssenteret: www.miljovernfond.no

 

Søknadsskjema åpnes 5. januar.

 

Spørsmål rettes til sekretariatet for Svalbards miljøvernfond på telefon 79 02 43 51 eller e-post: firmapost@sysselmesteren.no

 

For English applicants

Please read the advertisement in English at www.miljovernfond.no

 

Søknadsfrist: 1. februar 2024.