Svalbards miljøvernfonds formål er å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur og de unike kulturminnene blir tatt vare på som grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskapning. Tilreisende til Svalbard betaler en miljøavgift og inntektene fra avgiften tilfaller Svalbards miljøvernfond. Fondet får også sine inntekter fra avgift for jakt- og fiskekort, gebyrer og tvangsmulkt etter svalbardmiljøloven.

 

Hva kan fondsmidlene brukes til?

Fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet gjennom vern og sikring av naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, og til prosjekter med opplærings- og informasjonsformål, jf. § 2 i vedtektene for fondet og forskrift om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond.

Styret har også vedtatt retningslinjer for tildeling av midler fra fondet, se vedlegg.

 

Prioriteringer fra Klima- og miljødepartementet for 2021

Prosjekter som:

• Bidrar til at reiselivet på Svalbard er mest mulig bærekraftig og i tråd med miljømålene for Svalbard, og kanaliseres til områdene rundt de større lokalsamfunnene i Isfjordområdet.

• Sikrer kunnskap om den samlede belastningen av menneskelig aktivitet på sårbare natur- og kulturminneverdier, særlig isavhengige arter.

• Sikrer kunnskap om klimaendringenes virkning for naturmiljøet og kulturminner.

• Fremmer tiltak for å ivareta kulturminner, med særlig vekt på prosjekter som sikrer kulturminner som er utsatt for effektene av klimaendringer.

• Fremmer engasjement og konkret miljørelatert handling gjennom å øke kunnskapen om Svalbards natur- og kulturmiljø blant fastboende og tilreisende, for eksempel gjennom innovativ bruk av ulike formidlingsformer.

• Bidrar til lavutslippsløsninger og reduksjoner i klimagassutslipp som følge av virksomhet på Svalbard.

• Bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling.

 

Hvem kan søke?

Privatpersoner, bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter kan søke om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond. Søkere oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet ved behov for veiledning i søknadsprosessen.

 

Søknad

Søknad skal leveres gjennom elektronisk søknadssenter. Søkere må opprette en profil i søknadssenteret for å få tilgang til søknadsskjema. Det er viktig at alle nødvendige tillatelser og vedlegg sendes inn samtidig med søknaden. Mer informasjon om søknadssenteret: www.miljovernfond.no

Søknadsskjema åpnes 8. januar.

 

Spørsmål rettes til sekretariatet for Svalbards miljøvernfond på telefon 79 02 43 51 eller e-post: firmapost@sysselmannen.no

 

For English applicants

Please read the advertisement in English at www.miljovernfond.no

 

Søknadsfrist: 1. februar 2021.