Kunngjøring av tilskuddsmidler – høsten 2020

Svalbards miljøvernfond har omkring 2,5 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte i 2020.

 

Spesielt for 2020

Alle tildelinger fra fondet som gjøres innenfor ett år baserer seg på inntektene samme år. Siden man i vår ikke visste hvordan årets inntekter ville bli på grunn av covid-19, besluttet styret å utsette vårens tildelingsrunde til høsten.

 

Nå har det gått et halvt år, og man ser at covid-19 har rammet reiselivsnæringen hardt. Dette har redusert inntekten til fondet i vesentlig grad. Styret har likevel vedtatt å lyse ut midler i høst, om enn med adskillig lavere tildelingsramme enn normalt.

 

Alle søknader som kom inn i vår blir overført til høstens søknadsomgang. Skulle noen ønske å endre på en søknad, må en først trekke eksisterende for så å legge inn ny ved denne søknadsrunden.

 

Styret ønsker å prioritere prosjekter som gir aktivitet i dagens Svalbardsamfunn og som man vet kan gjennomføres i løpet av de 2 neste årene, uavhengig av koronasituasjonen. Dette vil medføre at man i år ikke kan forvente store tildelingssummer pr. prosjekt.

 

Formål

Svalbards miljøvernfonds formål er å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur og de unike kulturminnene blir tatt vare på som grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskapning. Tilreisende til Svalbard betaler en miljøavgift og inntektene fra avgiften tilfaller Svalbards miljøvernfond. Fondet får også sine inntekter fra avgift for jakt- og fiskekort, gebyrer og tvangsmulkt etter svalbardmiljøloven.

 

Hva kan fondsmidlene brukes til?

Fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet gjennom vern og sikring av naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, og til prosjekter med opplærings- og informasjonsformål, jf. § 2 i vedtektene for fondet og forskrift om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond.

Styret har også vedtatt retningslinjer for tildeling av midler fra fondet, se vedlegg.

 

Prioriteringer fra Klima- og miljødepartementet for 2020

Prosjekter som:

  • bidrar til at reiselivet på Svalbard er mest mulig bærekraftig og i tråd med miljømålene for Svalbard, og kanaliseres til områdene rundt de større lokalsamfunnene i Isfjordområdet
  • sikrer kunnskap om den samlede belastningen av menneskelig aktivitet på sårbare natur- og kulturminneverdier, og særlig når det gjelder isavhengige arter
  • sikrer kunnskap om klimaendringens virkning for naturmiljøet og kulturminner
  • fremmer tiltak for å ivareta kulturminner, med særlig vekt på prosjekter som sikrer kulturminner som er utsatt for effektene av klimaendringer
  • fremmer engasjement og konkret miljørelatert handling gjennom å øke kunnskapen om Svalbards natur- og kulturmiljø blant fastboende og tilreisende, for eksempel gjennom innovativ bruk av ulike formidlingsformer.
  • bidrar til lavutslippsløsninger og reduksjoner i klimagassutslipp som følge av virksomhet på Svalbard
  • bidrar til å bedre kunnskapsgrunnlaget for miljømålene og forsvarlig høsting av de levende naturressursene og mulighetene for lokal bruk av matressursene på Svalbard
  • bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling

Hvem kan søke?

Privatpersoner, bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter kan søke om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond. Søkere oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet ved behov for veiledning i søknadsprosessen.

 

Søknad

Søknad skal leveres gjennom elektronisk søknadssenter. Søkere må opprette en profil i søknadssenteret for å få tilgang til søknadsskjema. Det er viktig at alle nødvendige tillatelser og vedlegg sendes inn samtidig med søknaden.

 

Mer informasjon om søknadssenteret: www.miljovernfondet.no

Spørsmål rettes til sekretariatet for Svalbards miljøvernfond på telefon 79 02 43 51 / 79 02 43 00 eller e-post: firmapost@sysselmannen.no

 

For English applicants

Please read the advertisement in English at www.miljovernfondet.no

 

Søknadsfrist: 15. september 2020.