Kunngjøring av tilskuddsmidler høst 2023

Svalbards miljøvernfond tildeler inntil 10 millioner kroner høsten 2023.

 

Formål

Svalbards miljøvernfonds formål er å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur og de unike kulturminnene blir tatt vare på som grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskapning. Tilreisende til Svalbard betaler en miljøavgift og inntektene fra avgiften tilfaller Svalbards miljøvernfond. Fondet får også sine inntekter fra avgift for jakt- og fiskekort, gebyrer og tvangsmulkt etter svalbardmiljøloven.

 

Hva kan fondsmidlene brukes til?

Fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet gjennom vern og sikring av naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, og til prosjekter med opplærings- og informasjonsformål, jf. § 2 i vedtektene for fondet og forskrift om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond.

 

Prioriteringer fra Klima- og miljødepartementet for 2023

Ved behandling av søknader og tildeling av fondets midler skal Svalbards miljøvernfond prioritere prosjekter som:

  • bidrar til at reiselivet på Svalbard er i tråd med miljømålene for Svalbard og kanaliseres til områdene rundt de større lokalsamfunnene i Isfjorden-området
  • øker kunnskapen om klimaendringenes virkning og/eller den samlede belastningen av menneskelig aktivitet på naturmiljøet og kulturminner
  • fremmer tiltak for å ivareta kulturminner
  • bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling
  • fremmer sirkulær økonomi

 

Hvem kan søke?

Privatpersoner, bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter kan søke om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond. Søkere oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet ved behov for veiledning i søknadsprosessen.

 

Søknad

Søknad skal leveres gjennom elektronisk søknadssenter. Søkere må opprette en profil i søknadssenteret for å få tilgang til søknadsskjema. Det er viktig at alle nødvendige tillatelser og vedlegg sendes inn samtidig med søknaden. Mer informasjon om søknadssenteret: www.miljovernfond.no

 

Søknadsskjema åpnes 1. august.

 

Spørsmål rettes til sekretariatet for Svalbards miljøvernfond på telefon 79 02 43 51 eller e-post: firmapost@sysselmesteren.no

 

For English applicants

Please read the advertisement in English at www.miljovernfond.no

 

Søknadsfrist: 15. september 2023.