Prosjekt:

Kulturminneforvalter og -snekker/tømrer hos Store Norske

 

Fondet har bidratt med midler til et 2-årig engasjement for å ansette kulturminneforvalter og snekrer/tømrer hos Store Norske.

 

I Longyearbyen og nærmeste omegn er det i dag bevart rester av flere kullgruveanlegg. Daganlegg og transportsystemer etter nedlagt gruvedrift preger hele kulturmiljøet i området. Disse anleggene har stor opplevelsesverdi og er avgjørende for Longyearbyens identitet og for stedet som kulturmiljø.

 

Arbeidet med SNSKs kulturminner er såpass arbeidskrevende og favner mer enn SNSK kan kjøpe inn av ressurser utenfra – herunder at det i mange sammenhenger er viktig å ha denne ressursen tilstede på Svalbard, derfor var det sterkt ønskelig og hensiktsmessig å ansette en stedlig fagperson til å ivareta de forskjellige sidene av dette arbeidet.

 

Kulturminneforvalter og -tømrer/snekker har i de to årene han har bekledd stillingen, håndtert følgende prosjekter:

– Sikring av taubanebukker
– Restaurering og sikring av Svenskebrakka ved Kullkaia
– Sikring og bruksendring av Taubanesentralen
– Sikring av Gruve 2B

– Sikring av Gruve 6
– Tilsyn med kulturminner og gruveåpninger jfr. forpliktelse overfor Longyearbyen lokalstyre
– Tilstandsrapporter for kulturminner i Svea

 

I tillegg til aktiv deltakelse som håndverker på samtlige prosjekter har han stått for økonomioppfølging, koordinering av innleide arbeidere og entreprenører, innhenting av priser, inngåelse av kontrakter, håndtering av søknader til miljøvernfondet og tillatelser og dispensasjoner fra Riksantikvaren og Sysselmannen, deltakelse på møter og seminar, befaringer mm.

 

Det er søkt om – og innvilget støtte for å videreføre prosjektet i 2 nye år fra mai 2020.