Prosjekt:

Gruve 6 i Adventdalen

 

Svalbards miljøvernfond har gitt støtte til tiltak ved Gruve 6 i Adventdalen

 

Store Norske, ved hjelp av NIKU og Multiconsult har tidligere laget tilstandsvurdering av Gruve 6 for å planlegge nødvendige tiltak. Formålet var både å sikre daganlegget mot forfall, både i et sikkerhetsmessig og et kulturminnemessig perspektiv. Tilstandsvurderingen avdekket både akutte og mer generelle behov. For å ta tak i de akutte behovene – og i særdeleshet det sammenraste overbygget for transportbåndet for skeidestein – søkte Store Norske om støtte fra miljøvernfondet. Dette resulterte i tildeling nr. 17/46. Tiltakene er nå gjennomført så langt prosjektmidlene rakk. De sentrale tiltakene er utført.

 

Overbygget kollapset ytterligere i løpet av vinteren 2017/2018, det ble derfor avgjort at hele overbygget skulle tas ned i sin helhet. Dette for å hindre at det raser ned ukontrollert og gjør skade på det nederste daganlegget, eller at det utgjør en fare for mennesker som ferdes i området. Etter ett mislykkede rivningsforsøk ble det bestemt å rive overbygget der det stod, og lage klar til enkle hiv, slik at helikopter kan hente hivene fra fjellsiden og mellomlagre dem ved veien. Dette arbeidet ble utført høsten 2019. Avfall ble kjørt til Hotellneset og kildesortert for så å bli sendt ned med båten til avfallshåndtering på fastlandet. Hele fjellsida ble ryddet, og ingen spor av anleggsarbeid er synlige.