Prosjekt:

Fra masseuttak til fugleøyer

 

Birdlife Svalbard har fått midler til å utrede tiltak for å fremme fuglelivet i Adventdalsdeltaet

 

Tilbake i tid pågikk betydelig uttak av løsmasser i søndre del av Adventdalsdeltaet. Deler av landskapet i dette området er fortsatt preget av denne aktiviteten. I sommerhalvåret er området lite tilgjengelig for folk, spesielt under høyvann. Dette gjør at fugler som har tilhold i dette området, i stor grad får være i fred. Området ivaretar også i dag viktige funksjoner for hekkende, rastende og næringssøkende vannfugl.

 

BirdLife Svalbard (LoFF) har i mange år hatt en idé om å utvikle og sikre dette området til beste for fuglelivet. Dette dokumentet er et grunnlag og en skisse for tiltak som først og fremst sikrer og bedrer området for bakkehekkende fugl.

 

Longyearbyen har i alle år tatt arealer fra dyrelivet for å bygge for menneskene. Tiltaket det vises til i dette notatet er et eksempel på hva Longyearbyen kan gi tilbake til naturen og dyrelivet, som i tillegg øker området som en attraksjon for lokalbefolkning og tilreisende.

 

Alle flyfoto og kart er hentet fra Norsk Polarinstitutts kartoppslag «TopoSvalbard».