Endelig tildelingsbrev 2022

Svalbards miljøvernfond har mottatt endelig tildelingsbrev for 2022 fra Klima- og miljødepartementet (KLD).

 

Ved behandling av søknader og tildeling av fondets midler skal Svalbards miljøvernfond i 2022 prioritere prosjekter som:

 

• bidrar til at reiselivet på Svalbard er i tråd med miljømålene for Svalbard og kanaliseres til områdene rundt de større lokalsamfunnene i Isfjorden-området

 

• øker kunnskapen om klimaendringenes virkning og/eller den samlede belastningen av menneskelig aktivitet på naturmiljøet og kulturminner

 

• fremmer tiltak for å ivareta kulturminner

 

• bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling

 

• fremmer sirkulær økonomi