9,5 millioner til miljøverntiltak på Svalbard

Svalbards miljøvernfond har i tildelingsrunden denne våren tildelt 9,5 millioner kroner til miljøvernprosjekter på Svalbard.

 

Svalbards miljøvernfond skal nyttes til beste for miljøet på Svalbard ved å bidra til at det settes i verk tiltak for å beskytte naturmiljø og kulturminner på øygruppen. Fondet skal arbeide for å initiere og stimulere gode prosjekter og tiltak som har til formål å ivareta de høye miljømål som er satt for Svalbard og bidra til å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur bevares som grunnlag for opplevelse, kunnskap, og verdiskaping.

 

Alle tilreisende til Svalbard betaler en miljøavgift som tilfaller Svalbards miljøvernfond. Fondet får også inntekter fra avgift for jakt- og fiskekort, gebyrer og tvangsmulkt etter svalbardmiljøloven.

Fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet gjennom vern og sikring av naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, og til prosjekter med opplærings- og informasjonsformål.

 

Det er i søknadsrunden våren 2024 mottatt 46 søknader med en samlet søknadssum på ca. 19,5 millioner kroner til prosjekter innenfor kulturminner, forskning, gjenbruk, turisme, informasjon, opplæring og tilrettelegging. Av disse har 26 søknader med en samlet tilsagnssum på kr. 9 481 751 fått innvilget støtte.

 

Årets prioriteringer

Fondet mottar hvert år nærmere prioriteringer fra KLD som er førende for hva fondet kan støtte.  Ved behandling av søknader og tildeling av fondets midler skal Svalbards miljøvernfond i 2024 prioritere prosjekter som:

  • bidrar til at reiselivet på Svalbard er i tråd med miljømålene for Svalbard og kanaliseres til områdene rundt de større lokalsamfunnene i Isfjorden-området
  • øker kunnskapen om miljøpåvirkningen på naturmiljøet og kulturminner som følge av klimaendringer og menneskelig aktivitet på Svalbard
  • tar vare på kulturminner
  • bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling
  • bidrar til sirkulær økonomi

Vårens tildeling

Det er stor variasjon blant de innkommende søknadene og det er tildelt midler innenfor alle søknadskategoriene. Fondet har mottatt søknader fra mange gode prosjekter og mange av disse har fått tilsagn på sin søknad. Det har også i denne søknadsomgangen vært en overvekt av forskningssøknader og det er denne kategorien som har fått innvilget mest støtte med en total sum på kr.  4 758 611

 

Kulturminner

Kings Bay AS har fått midler til å refundamentere Amundsenmasta, et viktig kulturminne i Ny-Ålesund.

 

LPO Arkitekter har fått midler til å lage en kulturhistorisk stedsanalyse for Longyearbyen hvor formålet er å lage et kunnskapsgrunnlag som kan benyttes til forvaltning, planlegging, utredning og utvikling av Longyearbyen, hvor kulturminnene blir vektlagt som verdiskapende ressurser.

NIKU har fått midler til del 2 av sitt Climarch prosjekt hvor de skal se på bevaringsforhold og tilstand for tekstilmateriale fra hvalfangergraver på Svalbard.

 

Avfall og forurensing

Aktiv i friluft har fått ytterligere midler til et strandryddingsprosjekt på Forlandet, et godt lokalt initiativ som involverer lokalbefolkningen. Aktiv i friluft har gjennomført flere lignende prosjekter tidligere med svært gode resultater. ForScience Foundation har fått midler til et kombinert rydde- og forskningsprosjekt på Sørkapp-Øya, et godt beskrevet tiltak som vil gi innsikt i søppelproblematikken på stedet.

Longyearbyen Lokalstyre har fått midler til å gjennomføre flere tiltak for å øke sykkelbruken i Longyearbyen gjennom hele året.

 

Forskning

Også i denne søknadsrunden har det vært et overtall av forskningssøknader, noe som er ganske vanlig. Det er mange gode søknader og det er innvilget 4 758 611 kr til ulike forskningsprosjekter. Her kan vi f.eks. trekke frem Akvaplan-Niva som sammen med forskerspirelinjen på Svalbard folkehøyskole skal gjennomføre et prosjekt om fremmede marine arter og Norsk institutt for naturforsking (NINA) som skal se på klimaeffekter på røya i Linnèvatnet.

 

Gjenbruk og enøk

Svalbards miljøvernfond fortsetter å støtte Svalbard resykkeleringsworkshop, et bra lokalt tiltak som reparerer og omsetter brukte sykler på Svalbard, i tillegg får Longyearbyen lokalstyre midler til å utvide utlånsordningen på biblioteket.

 

Informasjon og opplæring

Polarflokken barnehage har fått midler til å gjennomføre et søppeltokt med barnehagebarna, et godt tiltak for å belyse problemet med marin forsøpling for barn og deres foreldre.

Sállir natur har fått midler til et prosjekt hvor de skal forberede innholdet på www.svalbardflora.no til publisering i bokform. Et etterspurt tiltak som vil bidra til å kunne øke folks kunnskap om Svalbards flora.

 

Reiseliv

Longyearbyen guiding har fått midler til miljøsertifisering av selskapet, et insentiv for å ha fokus på miljøhensyn i bedriften.

 

Neste tildelingsrunde – nye muligheter!

Neste tildelingsrunde blir høsten 2024. Styret anslår at kunngjøringen av midler vil ligge rundt 8 millioner kroner. Svalbards miljøvernfond minner om at alle som søker må oppfylle kravene som er satt til innhold i søknaden og samtidig begrunne konkret og praktisk på hvilken måte tiltaket faller inn under formålet. Nødvendige tillatelser skal som hovedregel foreligge før det søkes om støtte. Det er også viktig at søknaden forklarer på hvilken måte prosjektet bidrar til økt miljøgevinst, i tråd med føringene for fondet.

 

Styret ønsker å invitere til aktiv dialog med mulige søkere. Vi er åpne for innspill og refleksjoner som kan konkretisere på hvilke måter fondet kan bidra til å realisere tiltak som på kort og lang sikt kan benyttes til å supplere pågående prosjekter og skape synergier som bidrar til å ivareta de høye miljømål som er satt for Svalbard.

 

Aktuelle søkere oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet for drøftinger rundt prosjektideer og eventuell veiledning i søknadsprosessen før neste søknadsfrist 15. september 2024.

 

Tilsagnsbrev

Alle søkere får tilsendt brev med vedtak og eventuelle vilkår. For fullstendig oversikt over vårens tildeling vises det til vedlagte liste. Vi tar forbehold om feil i oppsummeringen på nåværende tidspunkt.

 

Mer informasjon

Hanne Eriksen (rådgiver, sekretariat) tlf. 79 02 43 51

Pål Prestrud (styreleder) tlf. 970 71 50