9,1 millioner til miljøverntiltak på Svalbard

Svalbards miljøvernfond har i dag tildelt 9,1 millioner kroner til miljøvernprosjekter i høstens søknadsrunde. Svalbards miljøvernfond skal nyttes til beste for miljøet på Svalbard ved å bidra til at det settes i verk tiltak for å beskytte naturmiljø og kulturminner på øygruppen. Fondet skal arbeide for å initiere og stimulere gode prosjekter og tiltak som har til formål å ivareta de høye miljømål som er satt for Svalbard og bidra til å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur bevares som grunnlag for opplevelse, kunnskap, og verdiskaping.

 

Alle tilreisende til Svalbard betaler en miljøavgift som tilfaller Svalbards miljøvernfond. Fondet får også inntekter fra avgift for jakt- og fiskekort, gebyrer og tvangsmulkt etter svalbardmiljøloven.

Fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet gjennom vern og sikring av naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, og til prosjekter med opplærings- og informasjonsformål.

 

Det er i søknadsrunden høsten 2023 mottatt 48 søknader med en samlet søknadssum på ca. 21,8 millioner kroner til prosjekter innenfor kulturminner, forskning, gjenbruk, turisme, informasjon, opplæring og tilrettelegging. Av disse har 25 søknader med en samlet tilsagnssum på kr. 9 124 582 fått innvilget støtte.

 

Årets prioriteringer

Fondet mottar hvert år nærmere prioriteringer fra KLD som er førende for hva fondet kan støtte.  Ved behandling av søknader og tildeling av fondets midler skal Svalbards miljøvernfond i 2023 prioritere prosjekter som:

– bidrar til at reiselivet på Svalbard er i tråd med miljømålene for Svalbard og kanaliseres til områdene rundt de større lokalsamfunnene i Isfjorden-området

– øker kunnskapen om klimaendringenes virkning og/eller den samlede belastningen av menneskelig aktivitet på naturmiljøet og kulturminner

– fremmer tiltak for å ivareta kulturminner

– bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling

– fremmer sirkulær økonomi

Høstens tildeling

Det er stor variasjon blant de innkommende søknadene og det er tildelt midler innenfor alle søknadskategoriene. I denne søknadsomgangen har fondet mottatt søknader fra flere spennende lokale prosjekter og flere av disse har fått tilsagn på sin søknad. Det har i denne søknadsomgangen vært en overvekt av forskningssøknader og det er denne kategorien som har fått innvilget mest støtte med en total sum på kr.  3 552 842.

 

Kulturminner

Kings Bay AS har fått midler til å registrere gjenstander på museumsloftet i Ny-Ålesund.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har fått midler til å utvide prosjektet «Skjeletter i skapet» De skal fortsette arbeidet med å studere materiell fra tidligere utgravinger og se på forskjellene i nedbryting i sammenheng med at det blir stadig varmere på Svalbard.

Norsk Polarinstitutt har fått midler til prosjektet «SVALMAP» hvor fondet skal være med og bidra til at det ved flyfotografering tas høyoppløselige bilder som kan benyttes i kulturminnearbeid og artsforvaltning.

 

Avfall og forurensing

Aktiv i friluft har fått midler til et strandryddingsprosjekt på Forlandet, de har gjennomført flere lignende prosjekter tidligere med svært gode resultater. Longyearbyen Lokalstyre har fått midler til å gjennomføre en plukkanalyse av næringsavfall.

 

Forskning

I denne søknadsrunden har det vært et overtall av forskningssøknader, noe som ganske vanlig. Det er mange gode søknader og det er innvilget 3 552 842 kr til ulike forskningsprosjekter. Her kan vi f.eks. trekke frem Norsk Polarinstitutt som gjennom utvikling av nye metoder skal overvåke ringsel gjennom prosjektet «SMILERS» og Norsk institutt for naturforsking (NINA) som i et samarbeid med Polarinstituttet skal videreutvikle en metode for å øke maskinell overvåking av Svalbardrype, noe som vil redusere forstyrrelsen.

 

Gjenbruk og enøk

Alt i 3 har fått midler til innkjøp av en maskin for å presse vedbriketter, noe som vil utnytte restproduktet fra produksjonen og redusere avfallsmengden. LNS Spitsbergen har fått midler til et prosjekt hvor de skal gjenvinne asfalt lokalt og dermed redusere behovet for transport av ny og gammel asfalt opp fra- og ned til fastlandet.

 

Informasjon og opplæring

Svalbardposten har fått midler til en prosjektstilling hvor en journalist skal fristilles til å skrive om klima- og miljøsaker.

 

North Pole Expedition museum har fått midler til å oppdatere utstillingen med ny informasjon om moderne ekspedisjoner og hvilken påvirkning dette har på miljøet på Svalbard. Det er også gitt midler til barnebok om forskning i Arktis og UNIS har fått midler til et folkeforskningsprosjekt hvor lokalbefolkningen skal involveres i innsamling av værdata.

 

Reiseliv

Visit Svalbard AS har fått midler til å utvikle en klimakalkulator hvor gjesten selv skal kunne beregne klimaavtrykk av en planlagt aktivitet gjennom bookingsystemet Travelize. Det er også gitt midler til å utbedre umotoriserte sommertraseer som benyttes av hundekjørere. Dette vil bidra til å kanalisere reiselivsaktivitet til områdene rundt Longyearbyen.

 

Neste tildelingsrunde – nye muligheter!

Neste tildelingsrunde blir våren 2024. Styret anslår at kunngjøringen av midler vil ligge rundt 10 millioner kroner.

 

Svalbards miljøvernfond minner om at alle som søker må oppfylle kravene som er satt til innhold i søknaden og samtidig begrunne konkret og praktisk på hvilken måte tiltaket faller inn under formålet.

 

Nødvendige tillatelser skal som hovedregel foreligge før det søkes om støtte. Det er også viktig at søknaden forklarer på hvilken måte prosjektet bidrar til økt miljøgevinst, i tråd med føringene for fondet.

 

Styret ønsker å invitere til aktiv dialog med mulige søkere. Vi er åpne for innspill og refleksjoner som kan konkretisere på hvilke måter fondet kan bidra til å realisere tiltak som på kort og lang sikt kan benyttes til å supplere pågående prosjekter og skape synergier som bidrar til å ivareta de høye miljømål som er satt for Svalbard.

 

Aktuelle søkere oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet for drøftinger rundt prosjektideer og eventuell veiledning i søknadsprosessen før neste søknadsfrist 1. februar 2024.

 

Tilsagnsbrev

Alle søkere får tilsendt brev med vedtak og eventuelle vilkår. For fullstendig oversikt over høstens tildeling vises det til vedlagte liste. Vi tar forbehold om feil i oppsummeringen på nåværende tidspunkt.

 

Mer informasjon

Hanne Eriksen (rådgiver, sekretariat) tlf. 79 02 43 51

Pål Prestrud (styreleder) tlf. 970 71 50