9 millioner til miljøverntiltak på Svalbard

Svalbards miljøvernfond har i dag tildelt 9 millioner kroner til miljøvernprosjekter i vårens søknadsrunde.

 

Svalbards miljøvernfond skal nyttes til beste for miljøet på Svalbard ved å bidra til at det settes i verk tiltak for å beskytte naturmiljø og kulturminner på øygruppen. Fondet skal arbeide for å initiere og stimulere gode prosjekter og tiltak som har til formål å ivareta de høye miljømål som er satt for Svalbard og bidra til å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur bevares som grunnlag for opplevelse, kunnskap, og verdiskaping.

 

Alle tilreisende til Svalbard betaler en miljøavgift som tilfaller Svalbards miljøvernfond. Fondet får også inntekter fra avgift for jakt- og fiskekort, gebyrer og tvangsmulkt etter svalbardmiljøloven.

 

Fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet gjennom vern og sikring av naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, og til prosjekter med opplærings- og informasjonsformål. Det er i søknadsrunden våren 2023 mottatt 44 søknader med en samlet søknadssum på ca. 16 millioner kroner til prosjekter innenfor kulturminner, forskning, gjenbruk, turisme, informasjon, opplæring og tilrettelegging. Av disse har 27 søknader med en samlet tilsagnssum på kr. 8 982 223 fått innvilget støtte.

 

Årets prioriteringer

Fondet mottar hvert år nærmere prioriteringer fra KLD som er førende for hva fondet kan støtte.  Ved behandling av søknader og tildeling av fondets midler skal Svalbards miljøvernfond i 2023 prioritere prosjekter som:

– bidrar til at reiselivet på Svalbard er i tråd med miljømålene for Svalbard og kanaliseres til områdene rundt de større lokalsamfunnene i Isfjorden-området

– øker kunnskapen om klimaendringenes virkning og/eller den samlede belastningen av menneskelig aktivitet på naturmiljøet og kulturminner

– fremmer tiltak for å ivareta kulturminner

– bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling

– fremmer sirkulær økonomi

 

Vårens tildeling

Det er stor variasjon blant de innkommende søknadene og det er tildelt midler innenfor alle søknadskategoriene. I denne søknadsomgangen er det innvilget mest støtte til kulturminneprosjekter med en total sum på kr. 3 361 200

 

Kulturminner

Det blir blant annet gitt midler til refundamentering på Gjestehuset 102, Kings Bay AS har fått midler til samme tiltak på «Hvitt hus» i Ny-Ålesund.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har fått midler til et prosjekt de kaller «Skjeletter i skapet» De skal bruke materiell fra utgravinger foretatt både på 80-tallet og nå på 2020 tallet og se på forskjellene i nedbryting i sammenheng med at det blir stadig varmere på Svalbard. Store Norske har fått midler til installasjon av brannvarsling og rømningsveier i Taubanesentralen, noe som forhåpentligvis betyr at bygget er et steg nærmere å kunne åpnes mer for publikum. Svalbard Museum har fått midler for å tilgjengeliggjøre lagret og nedfrosset arkeologisk materiale.

 

Avfall og forurensing

Aktiv i friluft har fått midler til et ryddeprosjekt i Isfjorden, prosjektet tilsvarer «prosjekt Forlandet» et svært godt gjennomført arrangement i 2022.

 

Forskning

I denne søknadsrunden var det et mindre antall forskningssøknader enn i tidligere søknadsrunder, av de som er innsendt er det likevel mange gode søknader og det er innvilget 2 556 825 kr til ulike forskningsprosjekter. Her kan vi f.eks. trekke frem Akvaplan NIVA og NINAs prosjekter på Kartlegging av vandring og områdebruk for sjørøye, atlantisk laks og pukkellaks på Svalbard og Svalbardlaks – genetisk sporing og elektronisk merking. Dette er prosjekter som er viktige for å forvalte artene på en riktig måte.

 

Gjenbruk og enøk

Svalbard Resykkleringsworkshop har fått en tilleggsbevilling til sitt prosjekt som fremmer gjenbruk, reparasjon og sirkulær økonomi.

 

Informasjon og opplæring

Longyearbyen Lokalstyre har fått midler til å arrangere en bærekraftsuke hvor man legger opp til mange ulike aktiviteter som fokuserer på bærekraft f.eks. seminar, debatt, klimaquiz, forfatterbesøk, elevutstilling, kunstutstilling, gjenbruksfestival på Føniks, klimatog, klimabad og klimabrøl for å nevne noe. Hanna Resvoll-Holmsen er en kjent biolog som har hatt stor innvirkning for naturvern både på Svalbard og fastlandet. Det er i år 150 år siden «Norges første grønstrømpe» ble født og Norsk Polarinstitutt ønsker å markere dette med ulike foredrag, utstilling på Svalbard museum og flere andre arrangementer. Svalbard miljøvernfond vil bidra med støtte til arrangementene som finner sted på Svalbard.

 

Reiseliv

AECO har fått midler til et prosjekt hvor de skal utvikle en klimaplan og Visit Svalbard AS har fått midler til en informasjonsfilm om bærekraftig bruk av naturen.

 

Neste tildelingsrunde – nye muligheter!

Neste tildelingsrunde blir høsten 2023. Styret anslår at kunngjøringen av midler vil ligge rundt 10 millioner kroner.

Svalbards miljøvernfond minner om at alle som søker må oppfylle kravene som er satt til innhold i søknaden og samtidig begrunne konkret og praktisk på hvilken måte tiltaket faller inn under formålet.

 

Nødvendige tillatelser skal som hovedregel foreligge før det søkes om støtte. Det er også viktig at søknaden forklarer på hvilken måte prosjektet bidrar til økt miljøgevinst, i tråd med føringene for fondet.

 

Styret ønsker å invitere til aktiv dialog med mulige søkere. Vi er åpne for innspill og refleksjoner som kan konkretisere på hvilke måter fondet kan bidra til å realisere tiltak som på kort og lang sikt kan benyttes til å supplere pågående prosjekter og skape synergier som bidrar til å ivareta de høye miljømål som er satt for Svalbard.

 

Aktuelle søkere oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet for drøftinger rundt prosjektideer og eventuell veiledning i søknadsprosessen før neste søknadsfrist 15. september 2023.

 

Tilsagnsbrev

Alle søkere får tilsendt brev med vedtak og eventuelle vilkår. For fullstendig oversikt over vårens tildeling vises det til vedlagte liste. Vi tar forbehold om feil i oppsummeringen på nåværende tidspunkt.

 

Mer informasjon

Hanne Eriksen (rådgiver, sekretariat) tlf. 79 02 43 51

Pål Prestrud (styreleder) tlf. 970 71 50