6 millioner til miljøprosjekter på Svalbard

Svalbards miljøvernfonds formål er å bidra til å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur og de unike kulturminnene blir tatt vare på som grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskaping. Tilreisende til Svalbard betaler en miljøavgift og inntektene fra avgiften tilfaller Svalbards miljøvernfond. Fondet får også inntekter fra avgift for jakt- og fiskekort, gebyrer og tvangsmulkt etter svalbardmiljøloven.

 

Fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet gjennom vern og sikring av naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, og til prosjekter med opplærings- og informasjonsformål.

 

Det er i søknadsrunden høsten 2022 mottatt 31 søknader med en samlet søknadssum på ca. 20 millioner kroner til prosjekter innenfor kulturminner, forskning, gjenbruk, turisme, informasjon, opplæring og tilrettelegging. Av disse har 18 søknader med en samlet tilsagnssum på kr. 6 138 658 fått innvilget støtte.

 

Årets prioriteringer

Fondet mottar hvert år nærmere prioriteringer fra KLD som er førende for hva fondet kan støtte.  Ved behandling av søknader og tildeling av fondets midler skal Svalbards miljøvernfond i 2022 prioritere prosjekter som:

– bidrar til at reiselivet på Svalbard er i tråd med miljømålene for Svalbard og kanaliseres til områdene rundt de større lokalsamfunnene i Isfjorden-området

– øker kunnskapen om klimaendringenes virkning og/eller den samlede belastningen av menneskelig aktivitet på naturmiljøet og kulturminner

– fremmer tiltak for å ivareta kulturminner

– bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling

– fremmer sirkulær økonomi

 

Høstens tildeling
Det er stor variasjon blant de innkommende søknadene og det er tildelt midler innenfor alle søknadskategoriene. Omtrent halvparten av tildelingen har gått til forskningssøknader, dette er også den type søknader det er flest av i denne søknadsrunden.

 

Kulturminner
Det blir gitt midler til istandsetting av fangsthytta på Revneset. Dette er en fangsthytte som ligger nært byen og som vil gi flere mulighet til å oppleve deler av Svalbards fangsthistorie.

forScience Foundation har fått midler til 3D laserscanning av kulturminner på Sør-Spitsbergen. Et prosjekt som har stor forvaltningsmessig relevans. Disse kulturminnene ligger i områder som er vanskelig tilgjengelig og dette tiltaket gjør det lettere å «oppleve» og følge med på dem.

Store Norske har fått midler til etterisolering av Svenskebrakka på Hotellneset, noe som vil øke bruksmulighetene til bygget for fremtiden. Bygget er automatisk fredet og er det siste av sitt slag i Longyearbyen.

 

Avfall og forurensing
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) får midler til et prosjekt for å undersøke og samle inn data om antibiotika, antibiotikaresistente bakterier og antibiotikaresistente gener i ferskvann, drikkevann og avløpsvann fra Longyearbyen.

 

Forskning
Fondet har mottatt mange forskningssøknader i denne søknadsrunden. Her vil vi trekke frem et prosjekt fra Norsk Polarinstitutt som skal forske på en mer skånsom metodikk ved overvåkning av vadefugler ved å bruke droner. Det er også gitt midler til prosjekter som skal forske på forstyrrelse av reinsdyr og isbjørn og prosjekter som skal forske på pelslus og dvergbendelorm hos fjellrev.

 

Gjenbruk og enøk
Det er gitt midler til prosjektet med å flytte flyplasstårnet fra Svea til Sjøskrenten. Disse midlene skal brukes til å innrede og gjøre tårnet tilgjengelig for publikum, et spennende prosjekt med fokus på gjenbruk og sirkulær økonomi.

 

Informasjon og opplæring
Longyearbyen Lokalstyre har fått midler til et informasjonsrom om søppelhåndtering og strandsøppel på den nye miljøstasjonen. Dette skal bidra til bedre forståelse av og dermed forebygging av forsøpling på Svalbard, slik at miljøet på Svalbard blir bevart.

 

Neste tildelingsrunde – nye muligheter!

Neste tildelingsrunde blir våren 2023. Styret anslår at kunngjøringen av midler vil ligge rundt 10 millioner kroner.

 

Svalbards miljøvernfond minner om at alle som søker må oppfylle kravene som er satt til innhold i søknaden og samtidig begrunne konkret og praktisk på hvilken måte tiltaket faller inn under formålet.

 

Nødvendige tillatelser skal som hovedregel foreligge før det søkes om støtte. Det er også viktig at søknaden forklarer på hvilken måte prosjektet bidrar til økt miljøgevinst, i tråd med føringene for fondet.

 

Styret ønsker å invitere til aktiv dialog med mulige søkere. Vi er åpne for innspill og refleksjoner som kan konkretisere på hvilke måter fondet kan bidra til å realisere tiltak som på kort og lang sikt kan benyttes til å supplere pågående prosjekter og skape synergier som bidrar til å ivareta de høye miljømål som er satt for Svalbard.

 

Aktuelle søkere oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet for drøftinger rundt prosjektideer og eventuell veiledning i søknadsprosessen før neste søknadsfrist 1. februar 2023.

 

Tilsagnsbrev
Alle søkere får tilsendt brev med vedtak og eventuelle vilkår. For fullstendig oversikt over høstens tildeling vises det til vedlagte liste. Vi tar forbehold om feil i oppsummeringen på nåværende tidspunkt.

 

Mer informasjon:

  • Hanne Eriksen (rådgiver, sekretariat) tlf. 79 02 43 51
  • Pål Prestrud (styreleder) tlf. 970 71 50