55 nye søknader til fondet

Svalbards miljøvernfond har mottatt 55 nye søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er på 25,8 millioner kroner.

 

Fristen for å søke om tilskudd gikk ut 1. februar og det er stor variasjon i type tiltak og søknadsbeløp. Svalbards miljøvernfond har inntil 16,5 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte i 2020.

 

Behandlingen av søknadene er igang og søknadene skal til faglig vurdering hos Sysselmannen, Riksantikvaren (kulturminner) og Miljødirektoratet (miljøvern). For å få tildelt støtte er det viktig at søknadene oppfyller nødvendige kvalitetskriterier og er i tråd med formål og prioriteringer for 2020.

 

Styret i Svalbards miljøvernfond vedtar hvilke søknader som får tilsagn om støtte. Tildelingen offentliggjøres i styremøte 17. april.

 

Vedlagt en oversikt over søkere, prosjekter, søknadsbeløp og totale prosjektkostnader. Alle søknader er offentlig tilgjengelige. For innsyn kan en benytte innsynsløsningen i søknadsportalen eller be om ordinært innsyn ved henvendelse til Sysselmannen. Det tas forbehold om feil i oversikten på dette tidspunkt.