46 søknader til fondet våren 2024

Svalbards miljøvernfond har mottatt 46 søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard ved vårens søknadsrunde .
Det totale søknadsbeløpet er på ca. 19,5 millioner kroner.

 

Fristen for å søke om tilskudd i vårens tildelingsrunde gikk ut 1. februar og det er stor variasjon i type tiltak og søknadsbeløp. Svalbards miljøvernfond har inntil 10 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte våren 2024.

 

Behandlingen av søknadene er i gang og søknadene skal til faglig vurdering hos Sysselmesteren, Svalbard science forum, Riksantikvaren (kulturminner) og Miljødirektoratet (miljøvern). For å få tildelt støtte er det viktig at søknadene oppfyller nødvendige kvalitetskriterier og er i tråd med formål og prioriteringer for 2024.

 

Styret i Svalbards miljøvernfond vedtar hvilke søknader som får tilsagn om støtte. Tildelingen offentliggjøres i styremøte 18. april.

 

Vedlagt en oversikt over søkere, prosjekter, søknadsbeløp og totale prosjektkostnader. Alle søknader er offentlig tilgjengelige. For innsyn kan en benytte innsynsløsningen i søknadsportalen eller be om ordinært innsyn ved henvendelse til Sysselmesteren. Det tas forbehold om feil i oversikten på dette tidspunkt.