31 søknader til fondet høsten 2022

Svalbards miljøvernfond har mottatt 31 søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard ved høstens søknadsrunde . Det totale søknadsbeløpet er på 19,6 millioner kroner.

 

Fristen for å søke om tilskudd i høstens tildelingsrunde gikk ut 15. september og det er stor variasjon i type tiltak og søknadsbeløp. Svalbards miljøvernfond har inntil 6 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte høsten 2022.

 

Behandlingen av søknadene er i gang og søknadene skal til faglig vurdering hos Sysselmesteren, Riksantikvaren (kulturminner) og Miljødirektoratet (miljøvern). For å få tildelt støtte er det viktig at søknadene oppfyller nødvendige kvalitetskriterier og er i tråd med formål og prioriteringer for 2022.

 

Styret i Svalbards miljøvernfond vedtar hvilke søknader som får tilsagn om støtte. Tildelingen offentliggjøres i styremøte 18. november.

 

Vedlagt en oversikt over søkere, prosjekter, søknadsbeløp og totale prosjektkostnader. Alle søknader er offentlig tilgjengelige. For innsyn kan en benytte innsynsløsningen i søknadsportalen eller be om ordinært innsyn ved henvendelse til Sysselmesteren. Det tas forbehold om feil i oversikten på dette tidspunkt.