2,5 millioner til miljøprosjekter på Svalbard

Fokus på mindre, lokale prosjekter som kan gjennomføres uavhengig av koronasituasjonen. 

 

Svalbards miljøvernfond har som formål å beskytte og bevare Svalbards kulturminner og villmarksnatur, både gjennom økt kunnskap og konkrete tiltak. Fondet har sin hovedinntekt fra miljøavgiften for reisende fra Svalbard. Alle tildelinger fra fondet som gjøres innenfor ett år, baserer seg på inntektene samme år. Som følge av koronapandemien er årets inntekter til fondet kraftig redusert. Styret har derfor vedtatt at årets tildeling skal prioritere mindre, lokale tiltak som gir aktivitet i svalbardsamfunnet, og som kan gjennomføres uavhengig av eventuelle restriksjoner knyttet til pandemien.

 

Lokale prosjekter

Fondet har gitt støtte til det lokale sykkelverkstedet, informasjonstavler om fugler, klima- og polarlitteratur til skolens bibliotek, og sparker og sykler til friluftslageret. Det gis også støtte til flere lokale energisparingstiltak. Longyearbyen lokalstyre får støtte til et ENØK-forum som skal koordinere arbeid med ENØK-tiltak og energisparing i Longyearbyen. Flere private eiere, blant annet to hundegårder, har fått tilskudd til å etablere grønne energiløsninger. For ENØK-tiltak med kjent teknologi, gir fondet støtte på inntil 15 % av eksterne kostnader.

 

Kulturminner

Prosjekter som skal ivareta kulturminner, har i alle år vært høyt prioritert. Dette er ofte store og dyre prosjekter som fondet dessverre ikke har mulighet til å prioritere i den nåværende økonomiske situasjonen. Det er likevel besluttet å gi midler til bevaring og bruk av den gamle kraftstasjonen i Longyearbyen. Dette er et kulturminne som forteller en viktig historie om longyearbysamfunnet. Kings Bay har også fått innvilget midler til restaurering av fire fredete velferdshytter.

 

Oppfølging av pågående forskningsprosjekter

Fondet skal støtte prosjekter som sikrer kunnskap om effekten av menneskelig aktivitet på sårbar natur og kulturminner. Vi har gitt midler til prosjekter som har pågående tidsserier det er viktig å fullføre, blant annet sammenligning av jaktstatistikk og rypetellinger, og merking av ringgås for å kartlegge dagens hekkeområder på Svalbard.

 

 

Neste tildelingsrunde – nye muligheter!

Vi legger opp til at neste tildelingsrunde blir våren 2021. Hvis pandemien fortsetter, blir det en moderat tildeling også neste år. Svalbards miljøvernfond minner om at alle som søker om støtte, må oppfylle kravene som er satt til innhold i søknaden. Nødvendige tillatelser skal foreligge før det søkes om støtte. Det er også viktig at det kan vises til en klar miljøgevinst i tråd med føringene for fondet.

 

Potensielle søkere oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet for drøftinger rundt prosjektideer og eventuell veiledning i søknadsprosessen før neste søknadsfrist 1. februar 2021.

 

Alle søkere får tilsendt brev med vedtak og eventuelle vilkår. For fullstendig oversikt over høstens tildeling vises det til vedlagte liste. Vi tar forbehold om feil i oppsummeringen på nåværende tidspunkt.

 

Mer informasjon:

Hanne Eriksen (rådgiver, sekretariat) tlf. 79 02 43 51

Morten Ruud (styreleder) tlf. 979 53 315