Praktisk informasjon til deg som skal søke

 

Du må opprette en bruker på Miljødirektoratets søknadssenter for å kunne sende inn en søknad. Når du er pålogget, vil du få full oversikt over dine søknader og videre tildelingsprosess.

Svalbards miljøvernfond benytter Miljødirektoratets søknadssenter til å motta og behandle søknader. Denne tilbyr nå innlogging med ID-porten, som er en felles innloggingsløsning for alle offentlige tjenester på internett. Mer informasjon om ID-porten og hjelp til innlogging finnes på Difis informasjonsside.

 

Søknadssenteret benytter norsk som språk, men det er mulig å fylle ut søknaden på engelsk dersom søker ønsker dette.

 

Når du har opprettet en bruker vil du ha full oversikt over søknader og rapporter. De som mottar tilskudd kan også levere akseptskjema, delrapporter, utbetalingsanmodninger og sluttrapport gjennom samme søknadssenter.

Prognosene sier at innen år 2100 vil vekstsesongen på Svalbard være lik den som Danmark har i dag, og at midt- vinterstemperaturene i snitt vil være rundt null grader. Foto: Heidi Eriksen

Strendene på Svalbard har store mengder plast og annen søppel. Fiskerirelatert aktivitet i områdene rundt Svalbard utgjør sannsynligvis den største kilden til marin forsøpling på Svalbard. De siste årene har det vært gjennomført mange søppelryddingsprosjekter, og Svalbards miljøvernfond har støttet flere av dem. Foto: Christian Nicolai Bjørke

Retningslinjer for tildeling av midler fra Svalbards miljøvernfond

 

Styret for Svalbards miljøvernfond vedtok 18. november 2022 følgende retningslinjer for tildeling:

 

a) Egenandel/egeninnsats
Det forventes at søkere bidrar med egenfinansiering av prosjektet med minimum 30 %. Fullfinansiering vil bare bli gitt når særlige grunner taler for det.

 

b) ENØK-tiltak
ENØK-tiltak støttes i utgangspunktet med 15 % av eksterne kostnader, da det forventes at søkeren vil ha betydelig innsparing ved gjennomføring av tiltaket.

 

c) Miljøsertifiseringer
Støtte til miljøsertifiseringer gis i utgangspunktet med maksimalt 50 % av eksterne kostnader. Maks støtte settes til 250 000,-. Som hovedregel støttes kun førstegangs sertifisering.

 

d) Informasjons og formidlingsprosjekter Støtte til Informasjons og formidlingsprosjekter gis bare hvis prosjektet anses å ha en særskilt verdi ved formidling, sikring og bevaring av miljø- eller kulturminner på Svalbard. Støtte gis primært til informasjonsinnhenting og produksjonskostnader

 

e) Kurs og konferanser
Det må særskilte grunner til at fondet skal støtte kurs og konferanser.