Jeg har fått tilsagn om støtte – hva gjør jeg nå?

 

Du må akseptere tilsagnet innen tre uker etter at tilsagnet er vedtatt. Dette gjøres enkelt via søknadssenteret. Tilsagnet er normalt gyldig i to år etter at det er mottatt.

Aksept

Tilskuddsmottaker må skriftlig melde tilbake til Svalbards miljøvernfond at vilkårene aksepteres før tilskuddet kan bli utbetalt. Dette gjøres gjennom søknadssenteret innen tre uker etter at tilsagn om støtte er vedtatt. Dersom du ikke aksepter vilkårene innen fristen, vil tilskuddet bortfalle.

 

Statusrapporter

Alle som mottar midler fra fondet skal uoppfordret sende enkle statusrapporter to ganger årlig gjennom søknadssenteret. Rapporten skal være på maksimalt 100 ord og være merket med prosjektnummer, prosjektnavn og vår/høst/år.

 

Statusrapport skal være mottatt innen 15. mars og 15. oktober.

 

Anmodning om delutbetaling

Som tilskuddsmottaker må du selv be om utbetaling av midler gjennom søknadssenteret. Du kan be om å få utbetalt inntil 75% av det totale tilsagnet før sluttrapportering dersom du kan dokumentere utgiftene.

 

Ved hver anmodning om utbetaling skal det vedlegges regnskap som viser forbruk sammenstilt med budsjett for prosjektet, samt rapport over status i prosjektet som bekrefter at vilkårene for tildeling av midler er ivaretatt. Det kan betales ut inntil 75% av tilsagnet før sluttrapport.

 

Det er også mulig å gjennomføre hele prosjektet uten delutbetaling og rapportere samlet ved prosjektavslutning.

 

Sluttrapportering og anmodning om sluttutbetaling

Sluttrapport skal leveres i et eget skjema via søknadssenteret senest tre måneder etter at prosjektet er gjennomført. Rapporten skal inneholde regnskap, samt dokumentasjon på at vilkårene for tildelingen er oppfylt.

 

Alle som mottar støtte fra fondet skal levere en kortfattet rapport om prosjektets resultater og miljøgevinst som fondet kan dele på sine nettsider. Det skal også legges ved bilder som kan brukes på fondets nettsider. Bildene bør være i liggende format, med minimum 1500 px på lengste kant.

 

For forskningsprosjekter skal det i tillegg leveres en fagrapport.

 

Sluttutbetaling gjennomføres når dette er mottatt og godkjent.

 

Endringer i prosjektet

Normalt er et tilsagn gyldig ut søknadsåret og to påfølgende år. Dersom det skulle bli behov for å forlenge denne perioden, må fondets sekretariat motta en skriftlig søknad om dette.

 

Ta gjerne kontakt med sekretariatet for veiledning og bistand.